باغبان باشي

كشاورزي باغباني فضاي سبز گياهان دارويي

نوشته شده در تاريخ یکشنبه 6 تیر1389 توسط محمد رضا

انواع چمن ها

باهيا گرس Bahia Grass

بنت گرس كپه اي Colonia Bent Grass

بنت گرس خزنده Creeping Bent Grass

برمودا گرس معمولي Common Bermuda Grass

برمودا گرس هيبريد Hybrid Bermuda Grass

كنتاكي بلو گرس Kentucky Blue Grass

بلو گرس ساقه خشن Rough-Stalk Blue Grass

سنتي پد گرس Centipede Grass

چوينگ فستوكا Cheving Fescue

فستوكاي قرمز خزنده Creeping Red Fescue

فستوكاي خشن Hard Fescue

فستوكاي بلند Tall Fescue

راي گرس يكساله Annual Rye Grass

راي گرس چند ساله Perennial Rye Grass

زويسيا گرس Zoysia Grass

نوشته شده در تاريخ یکشنبه 6 تیر1389 توسط محمد رضا

چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در كاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می كنند يعنی به
عنـوان زمـينه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود . برای طـراحی فضای سبز ابتدا
محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند سـپس چمن كاری را در مناطق خالی
انجام می دهننند
.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 6 تیر1389 توسط محمد رضا
مارگريت


نام فارسی گیاه : مارگریت.

نام علمی گیاه : Chrysanthemum_Superbum.

مارگریت گياهي  بوته ایست دائمی و دارای گلهاي سفيد از اوايل بهار شروع به گلدهي كرده تا اواخر پاييز  داري گل بوده در محلهاي افتابي گلدهي بهتري دارد  خاك مناسب ان  خاك معمولي


نحوه تكثير از طريق بذر و همچنين  ميتوان از طريق تقسيم بوته نيز انرا ازدياد نمود عمل تقسيم بوته را ميتوان در اواخر فصل گلدهي انجام داد 


 اين گل به رنگ سفيد بوده گاهي نمونه هايي از رنگ صورتي و زرد ان نيز مشاهده شده است


 نحوه نگهداري ان بسيار اسان بوده در تمام فصل تابستان با هفته اي حد اقل يكبار ابدهي  ميتواند گلهاي زيبايي  داشته باشد   در اواخر فصل گلدهي نيز تمام قسمتهاي هوايي ان هرس ميشود


 اين گل بصورت رديفي در حاشيه ديوارها و يا در  اطراف راهرو ها  و يا بصورت مجتمع در ميان باغ كاشته ميشود 


 از ان  بعنوان گل شاخه بريده در گلفروشيها نيز استفاده ميشود


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 تیر1389 توسط محمد رضا

بداغ
Viburnum SPP:نام علمي


CAPRIFOLIACEAE:خانواده

 زيبايي بداغ به خاطر گلهاي زيباي ان كه به رنگ سفيد  است ميباشدو كاربرد ان در فضاي سبز براي پرچين وهمچنين  مخفي كردن سطوح عمودي ميباشد  ارتفاع اين  درختچه  3 تا 4 متر بوده و از اوايل بهار برگها در ان ظاهر  شده  وگلها به سرعت در ان پديدار ميشود گلهاي سفيد ان بصورت مجتمع در گياه منظره زيبايي بوجود مياورند  در اواخر پاييز و هنگام خزان برگها نيز جلوه خاصي دارد  


محل كاشت ان در حاشيه باغ بصورت انبوه و در وسط باغ بصورت تكي ميباشد خاك  سبك با زهكش  مناسب را ميپسندد و ابياري متناوب در تابستان  حد اقل هفته اي يكبار طريقه تكثير ان از طريق قلمه بوده و در اوايل بهار قبل از گلدهي انجام ميشود و بستر شني براي ريشه دهي بسيار مناسب ميباشد

  همچنين از قلمه هوايي و يا خوابانيدن در اواخر پاييز و هنگام خواب درخت ميتوان استفاده نمود
هرس:  اويل بهار و اواسط تابستان  و پاييز
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 تیر1389 توسط محمد رضا