باغبان باشي

كشاورزي باغباني فضاي سبز گياهان دارويي

مارگريت


نام فارسی گیاه : مارگریت.

نام علمی گیاه : Chrysanthemum_Superbum.

مارگریت گياهي  بوته ایست دائمی و دارای گلهاي سفيد از اوايل بهار شروع به گلدهي كرده تا اواخر پاييز  داري گل بوده در محلهاي افتابي گلدهي بهتري دارد  



خاك مناسب ان  خاك معمولي


نحوه تكثير از طريق بذر و همچنين  ميتوان از طريق تقسيم بوته نيز انرا ازدياد نمود عمل تقسيم بوته را ميتوان در اواخر فصل گلدهي انجام داد 


 اين گل به رنگ سفيد بوده گاهي نمونه هايي از رنگ صورتي و زرد ان نيز مشاهده شده است


 نحوه نگهداري ان بسيار اسان بوده در تمام فصل تابستان با هفته اي حد اقل يكبار ابدهي  ميتواند گلهاي زيبايي  داشته باشد   در اواخر فصل گلدهي نيز تمام قسمتهاي هوايي ان هرس ميشود


 اين گل بصورت رديفي در حاشيه ديوارها و يا در  اطراف راهرو ها  و يا بصورت مجتمع در ميان باغ كاشته ميشود 


 از ان  بعنوان گل شاخه بريده در گلفروشيها نيز استفاده ميشود


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲ تیر۱۳۸۹ توسط محمد رضا